Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

SağKal - Sağlıkta Kalite Derneği

"toplum sağlığını ilgilendiren her alanda kaliteyi artırmak için"
SağKal Sağlıkta Kalite Derneği

Kuruluştan...

Sağlıkta Kalite Derneği "SağKal" 9 Eylül 2005’te İzmir’de kuruldu.

Kuruluşunun ilk yılından itibaren TSE, İSKD gibi kuruluşlarla ortak toplantılar düzenleyerek sağlık ve kalite odaklı çalışma alanlarını, eksiklikleri, proje fırsatlarını ve toplum sağlığını ilgilendiren konuları inceledi, değerlendirdi.

O yıllarda Türkiye’de sağlık sektörünün gündemine yeni girmeye başlayan JCI, ISQua gibi kurul ve kurumların kalite standartları ve sertifikasyon süreçlerini yakından izleyen SağKal, bu konuda Türkiye’nin ilk eğitim veren kuruluşları arasında yer aldı.

SağKal, bu çalışma döneminde toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren ancak kamuoyu tarafından bilinmeyen endüstri üretim alanlarında üreticilere sağlık, kalite ve sertifikasyon konusunda destek vererek etkin faaliyetlerde bulundu.

...günümüze

2013’ten itibaren bireyden topluma ilerleyen projelere de yönelen SağKal Kanserle Dans projesini başlatarak Umut Atölyesi Evleri’ne uzanan yolun temelini attı.

2015’ten itibaren kamu, sivil toplum ve medya kuruluşu, yerel yönetim, üniversite ve gönüllülerle işbirliğini genişleten SağKal, eğitimler, konferanslar, kampanyalar, yarışmalar ve sanat etkinlikleriyle Umut Atölyesi projesini geliştirdi, 4 M metafor eğitimleri ile kanser hastalarının ve yakınlarının hayatlarına doğrudan destek verebilecek stratejik adımlar attı.

11 Mayıs 2016’da Umut Atölyesi Projesi’nin ilk adımı olan Kahramanlar Umut Evi açıldı. Aynı yıl 9 Ağustos’ta açılan Balçova Umut Evi ile SağKal ve proje ortakları kanser hastalarının tedavileri için çok önemli bir desteği sağlamaya başladılar.

2017’de Ulusal Ajans akreditasyonu kazanan SağKal 2018’de AB Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Türkiye’deki 38 STK arasına girerek hizmet gücüne güç kattı.

SağKal Değerleri

2005’ten bugüne SağKal’ın gerçekleştirdiği proje ve hizmetlerin ortaya çıkmasını sağlayan değerler 6 başlıkta toplanıyor.

Dayanışma

SağKal paydaşları ekip anlayışıyla, "biz olma" bilinciyle aynı hedefe odaklı hareket ediyorlar. Kamuoyunda zor gün dostluğu odaklı projeleriyle tanınan SağKal gönüllüleri yıllardır karşılaştıkları zorlukları birbirlerine destek olup yardımlaşarak aşıyorlar.

Gönüllülük

SağKal maddi beklentileri olmadan zaman, bilgi ve yeteneklerini toplum hizmetine sunmak üzere bir araya gelen gönüllülerden oluşuyor.

İnsancıllık

SağKal yönetimi ve gönüllüleri tüm faaliyetlerinde paydaşlarının fiziksel ve ruhsal temel ihtiyaçlarına yönelik empati geliştirip şefkat, merhamet, vicdan gibi değerlere göre hareket ediyorlar.

Paylaşımcılık

SağKal’ı oluşturan bütün bireyler derneğin ortak amacı için bilgi ve birikimlerini cömertçe paylaşıyorlar.

Sürekli Gelişim

Zamana ve değişime ayak uydurmanın yolunun sürekli gelişmeden geçtiğini bilen SağKal ekibi düzenli olarak yeni hedefler belirliyor, yeni projeler geliştirerek topluma katkıda bulunuyor.

Şeffaflık

SağKal yönetimi ve proje ekipleri çalışmalarını şeffaflık ilkesiyle yürütüyor, paydaşlarının güvenini geliştirecek her tür etik önlemi alıyor. SağKal paydaşları çabaları karşılığında yapılan çalışmaların sonuçlarını her an görebiliyor, derneğin tüm bilgilerine kolayca erişebiliyor.

Vizyon ve Strateji

SağKal, "Yaşamda sağlık için yenilikçi rol model olmak" vizyonuyla " Bireylerin sağlıklı yaşamalarına katkı vererek toplum sağlığını korumak " misyonu doğrultusunda toplumun özellikle sağlık alanında ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir ve güçlü çapraz etkiler doğurabilecek yeni projeler için çalışıyor.

Politikalar
Yönetim Politikaları

SağKal, vizyonunu gerçekleştirirken yüksek motivasyon ve iç enerji ile projelerine bağlı kalarak topluma örnek bir model oluşturmayı hep göz önünde tutuyor. Bu doğrultuda uygulanan yönetim politikaları altı ana prensibe dayanıyor:

Özdisiplin

Yönetim ekibi derneğin hedeflediği sonuçlara ulaşmak için hazırlanan iş programlarını gerçekleştirmek üzere, öncelikle kendilerine karşı sorumlu olduklarını bilerek özdisiplin içinde çalışıyor.

Sorumluluk

Yönetim ekibi verdikleri kararların sorumluluğunu almak ve sonuçlarının arkasında durmak üzere görev yapıyor.

Bilgilendirme

Yönetim ve Denetim ekipleri verdikleri kararlarda ilgili tüm paydaşlara doğru ve zamanında bilgilendirme yapmaya özen gösteriyorlar.

Mazeretsiz gönüllülük

SağKal yönetimi görev yaparken gönüllülüğün temel ilkesine uyarak çıkar gözetmeksizin çalışıyor. Zorunluluk olmadığı halde zor koşullarda görev yapılırsa şikayet ve mazeret üretme kültüründen uzak duruluyor ve çözüme odaklanılıyor.

Menfaat gözetimi

Yönetim ekibi projelerini ve derneğin idari faaliyetlerini yönetirken proje faydalanıcılarının, yani derneğin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlar.

Fırsat eşitliği

SağKal yönetim ve denetim ekibi dernek üyeleri, paydaşlar, ortaklıklar ve proje faydalanıcılarının arasında fırsat eşitliğinin daima korunmasına özen gösteriyorlar.

Gönüllülük Politikaları

SağKal insanlarla çalışırken din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeyen kişilerden ekipler oluşturuyor. SağKal Gönüllüleri, derneğin kendilerine sağladığı eşitlikçi, dürüst ve adaletli ortamı, kanunlara uygun şekilde proje paydaşlarına ulaştırıyor.

Empati

SağKal Gönüllüleri proje ve etkinlikler kapsamında yardımcı oldukları kişilerin yaşadığı zorlukların bilincinde olarak davranıyorlar. Faydalananların onurunu koruyarak karşılıklı güven ve empati ile görevlerini yerine getiriyorlar.

Hayata ve çevreye saygı

SağKal Gönüllülüğü hayatın bütününe ve onun vazgeçilmez parçası olan çevreye saygı koşuluna dayanıyor.

Yapıcı mücadele

Gönüllülerimiz girişkenliğin başarı için tek başına yeterli olmadığını biliyorlar. Zorlukları aşmak için açık ve dürüst iletişim kurup zorlukları yapıcı bir şekilde belirtiyorlar.

Sürdürülebilir çalışma

SağKal Gönüllüleri projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere proje hedefleri için sadakatle çalışıp başarı için uzun dönemli ilişkiler kuruyorlar.

Doğru inisiyatif kullanımı

Gönüllüler projelerde çalışırken kendilerine tanınan inisiyatifleri derneğin toplum ve paydaşlar nezdindeki imajını koruyup geliştirecek şekilde kullanıyorlar.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti