Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Sağlıkta Kalite Derneği Tüzüğü

 

I. Bölüm

Genel Hükümler
Madde 1 - Derneğin Adı:

Derneğin adı "Sağlıkta Kalite Derneği"dir.

Madde 2 - Derneğin Merkezi:

Derneğin merkezi Konak / İzmir’dir. Dernek gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir, temsilcilik oluşturabilir.

Madde 3 - Derneğin Amacı:

Sağlıkla ilgili her konu ve alanda kalite konusunda bilinç ve duyarlılığı artırmak, bununla bağlantılı olarak hizmet veren kurum ve kuruluşların kaliteli mal ve hizmet üretimini ilke edinmelerini sağlamak, kalitenin hizmet ve mal alınımda aranmasını ve tercih edilmesini, yaygınlaştırılmasını sağlamak, kaliteye yönelen kurumların uymaları gereken kurallar konusunda çalışmalar yapmak.

Madde 4 - Derneğin Faaliyetleri:

Dernek, sağlığın ön planda olduğu konularda kalite normlarının oluşturulması, geliştirilmesi, özendirilmesi ve kurallarına uygun disiplinli bir şekilde uygulanması için gerekli faaliyetlerde bulunur.

 1. Kalite ile ilgili çalışmalara ve ilgi duyanlara hizmet amacıyla kanunlar ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde, yurt çapında şubeler, vakıflar, ortaklıklar, yardımlaşma sandıkları kurmak; dernek amaçlarına uygun olarak kurulmuş veya kurulacak ulusal veya uluslararası, yurt içi veya yurt dışı dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıflara üye veya ortak olmak,
 2. Derneğin ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek, masraflarını karşılamak veya azaltmak maksadıyla; yurt içinden, yurt dışından resmi veya özel, tüzel veya gerçek şahıslardan, mesleki kuruluşlardan gelecek teknik, tıbbi, bilimsel, klinik, eğitsel, vb. amaçlı her tür maddi, manevi, nakdi veya ayni yardımları, şartlı, şartsız vasiyetleri, bağışları kabul etmek; ticari işletme, misafirhane, kültür merkezi, lokal kurmak, kiralamak, açmak ve işletmek; kitap, dijital yayın yayınlamak,
 3. Kurulabilecek her türlü sağlık ve kalite derneklerine destek verip destek almak, dergi yayınlamak; gerek dernek merkezinin veya şubelerinin bulunduğu yerlerde, gerekse bunların haricindeki yurt içi ve yurt dışında uygun görülen yerlerde her türlü uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel kurs, sergi, konferans, seminer, panel, toplantı, temsil, gezi, festival, fuar, sınav, gösteri, dinleti, konser, slayt ve film gösterimi, vb. faaliyetleri, tek başına veya şubeleri aracılığıyla veya benzer amaçlarla kurulmuş resmi veya özel yerel, bölgesel, ulusal veya uluslar arası kurum ve kuruluşlarla birlikte organize etmek, düzenlemek; dernek amaçları doğrultusunda çalışacak idareci, eğitmen ve benzerlerinin eğitimi konusunda destek sağlamak, eğitimlerinin tamamlanması konusunda çalışmalar yapmak, bu konularda eğitimli, yetişmiş, bilgili yerli ve yabancı şahıslardan yararlanmak; yurt içinden veya yurt dışından dernek faaliyetlerine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişilerle temasta bulunmak, yapılacak faaliyetlere katılımlarını sağlamak, masraflarını ve ücretlerini karşılamak veya karşılatmak,
 4. Toplum sağlığına etki edebilecek mal ve hizmet üreten, pazarlayan, dağıtan ve denetleyen kurum ve kuruluşlarda kaliteyi geliştirmek, yaymak, bu uğurda maddi manevi ödüller koymak, üyelerinden uygun görülenleri eğitim, gösteri, seminer, sınav, konferans, inceleme, araştırma, geliştirme veya benzeri maksatlarla yurt dışına göndermek; dernek amaçları dahilinde yurt dışına gidecek üyelerine maddi-manevi destek olmak; uluslararası faaliyette bulunmak, dernek amaçlarına uygun ve benzer amaçlı yurt içi ve yurt dışında bulunan resmi veya özel, tüzel kişiliği bulunan kuruluşlara üye olmak, katılmak, gerektiğinde üyelikten ayrılmak; yurt içinde ve yurt dışında benzer amaç ve faaliyette kurulmuş kulüp, dernek veya vakıf gibi kuruluşlara her tür yardım veya bağışlarla destek vermek, işbirliği yapmak, temaslarda bulunmak; ikametgahı araç ve hizmetleri için her türlü menkul, gayrı menkul almak, satmak, kiralamak, bunlar üzerine her tür hakları koydurmak, işletmek, her tür inşaat yaptırmak,
 5. Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar, yardımlaşma sandıkları kurmak; derneğin amaçlarına uygun görülen her tür faaliyetlerin düzenlenmesi ve kanunlar veya diğer hukuki düzenlemeler çerçevesinde gerekli izin, başvuru, tescil, kayıt gibi işlemlerin Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından kurulacak, yekti verilecek veya görevlendirilecek şube, komisyon, alt komisyon, çalışma grubu, vs. alt organlar aracılığıyla yürütmek, gerektiğinde üçüncü şahısları görevlendirmek ve yetki devri yapmak,
 6. Üyelerin haklarının korunması için gerekli kurum ve şahısları görevlendirmek, yetkilendirmek; üyelerinin ortak sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki eğitim öğretim ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak, bu konuda projeler üretmek, üretilmesine yardımcı olmak, bilgi, beceri ve faaliyetlerini birlik beraberlik içinde birleştirerek doğru ve daha iyi sonuçlara ulaşmanın yollarını aramak,
 7. Dernek üyelerinin toplum sağlığına etki edebilecek konularda standartların oluşturulmasını, denetleme kriterlerinin belirlenmesini, eğitimler verilmesini, akreditasyon ve benzeri kalite standartlarının oluşturulmasını sağlamak, oluşturulması çalışmalarına katılmak ve bunun gibi faaliyet gösterirken uyması gereken asgari koşulları saptamak,
 8. İlgili yasa ve mevzuat çalışmalarına yardımcı olmak, kurum ve kuruluşlarda daha sonra kalite denetleme kriterlerine esas olacak çalışmaları yapabilecek danışma grupları oluşturmak,
 9. Dernek vereceği hizmet ve faaliyetlerde kar gayesi gütmemektedir.

II. Bölüm

Üyelik
Üye Olma Hakkı:
Madde 5

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan gerçek kişiler, kanun ve mevzuata göre kurulmuş, memleketimizde faaliyet göstermelerine izin verilmiş olan her türlü tüzel kişilik niteliğine haiz dernek, vakıf, diğer kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarının yasal temsilcileri derneğe üye olabilir.

Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabulü veya istemin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.

Şube Yönetim Kurulunun üyeliğini uygun gördüğü adayların listesi her ayın sonunda Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir; şubeye üyelik kaydı Merkez Yönetim Kurulunun onayıyla kesinlik kazanır.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Madde 6

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Üye Türleri
Madde 7

Derneğin asıl ve fahri üye olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

A: Asil Üyelik

Dernekler yasasının öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş, 18 yaşını bitirmiş bulunan gerçek kişiler veya tüzel kişiler aynı koşulları taşıyan temsilcileri aracılığı ile üyeliğe iki asil üyenin tavsiyesi ile başvurabilir,

Üyeliğe kabulü veya reddi Yönetim Kurulu en geç üç ay içinde karara bağlar, gerekçe belirtmek zorunda değildir.

Genel kurulca saptanan veya saptanmasında Yönetim Kuruluna yetki verilen giriş ödentisini ödeyen ve üyelik bildirim formunu tam ve doğru olarak dolduran gerçek kişiler asil üye adayı olarak kuruluşlarının bulunduğu en yakın şubeye veya merkeze başvurabilirler.

Dernek üyesi, üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülürleri üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyelerdir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

B: Fahri Üyelik

Fahri üyelikle ilgili kurallar Ynetim Kurulunca yayınlanacak yönetmelikle belirlenir. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ödenti vermekte yükümlü değillerdir.

Üyelik Ödentisi ve Üyenin Hakları
Madde 8

A: Üyelik Ödentisi

Üye olmak isteyenler derneğe kayıt ücreti ve yıllık aidat (Ödenti) ödemek zorundadır. Kayıt ücreti kayıt tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde, yıllık aidat ise Mayıs ayına kadar bir defada ödenir. Kayıt ücreti ve yıllık aidat ödentisinin miktarı o yılın ilk yarısı için Yönetim Kurulunca belirlenir. 2005 yılı için giriş ücreti 100 YTL, yıllık aidat 150 YTL olarak belirlenmiştir. Kişi ve ünvanlara göre sıralama, değerlendirme ve üst limitlerini tesbit etme hususu Yönetim Kurulunun yapacağı iç yönetmelikle belirlenir. Üyeler ödentilerini şubeden her yıl üye kayıt ve yıllık ödentilerini ve tüm sair gelirlerinin yüzde beşini en geç Mayıs sonuna kadar Merkez hesabına aktarırlar. Yeni şubeler ödentilerini ikinci yılda yaparlar.

B: Üyenin Hakları

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve bir dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Tüzel kişinin üye olması halinde Yönetim Kurulu Başkanı veya temsile görevlendirileceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Üyelikten Çıkmak
Madde 9

Hiç kimse dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman yazılı müracaatta bulunmak şartıyla üyelikten ayrılabilir. Ancak üyelikten ayrılmak için başvurulan tarihe kadar söz konusu olmuş tüm aidatlarını ödemiş ve derneğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdır.

Madde 10

Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, haklarında çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Dernek tüsüğüne, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden, dernek faaliyetlerini engelleyen, söz ve hareketleriyle dernek ve üyelirini küçük düşüren, aidatlarını düzenli ödemeyen üyelerin şube yönetim kurulu yazılı savunmasını alır ve özrüne göre uyarma, birlikten geçici veya temelli çıkarma cezaları verir. Onama yetkisi merkez yönetim kurulunundur. Üyeler şube yönetim kuruluna başvurabilirler. Çıkan ve çıkarılan üyelerin kimlik kartları geri alınır.

III. Bölüm

Derneğin Organları

A: Merkez

 1. Genel Kurulu
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

C: Lokaller

Genel merkez yönetim kurulu ve şube yönetim kurullarının bölge, il ve iyçelerde görevlendireceği en az üç, en çok beş üyeden lokal yönetim oluşur.

Genel Kurul
Madde 11

Merkez genel kurulu derneğin en yetkili organıdır. Merkez genel kurulu; derneğin en son görev yapan merkez yönetim, merkez denetim, merkez onur kurulu asıl üyeleri. Merkez kurucu yönetim kurulu, eski merkez yönetim kurulu başkanları ve şube başkanları doğal üye olarak, ayrıca her şubeden, genel kurullarında üye sayısına göre 10’da bir oranında seçilmiş delegenin katılımı ile oluşur.

Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi
Madde 12

Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir. Genel kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

Merkez organlarına aday olabilme kural ve yöntemleri
Madde 13
 1. Merkez şube ve temsilciliklerinde aday olmak isteyenler dernek asil üyesi olmak zorundadır
 2. Siyasi parti üyelikleri olanlar merkez veya şube organlarına seçilebilirler ancak yönetim kurulu başkanlığı yapamazlar. Merkez veya şube yönetim kuruluna seçilmiş bulunan üyenin siyasi partilerde ilgili başkanlığı kesinleşirse bunu on beş gün içinde başkanı bulunduğu dernek merkez veya şube yönetim kuruluna buldurur ve yönetim kurulu başkanlığı sona erer, yönetim kurulu üyeliği devam eder. Yönetim kurulu kararı ile, ayrılan başkan yerine yönetim kuru içinden seçilen bir başka üye yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar.
 3. Aday olmak isteyen delege, merkez genel kurul başkanlığına yazılı başvuruda bulunur. Delege niteliği taşımayan üyeler ise, genel kurul delegelerinin en az %5’inin genel kurul başkanlığına yazılı başvurusu ile aday olabilirler.
 4. Şubelerin zorunlu organlarında görevli olanların merkez organlarından birine seçilmeleri durumunda şubelerindeki görevleri sona erer.
 5. Organlara aday olmak isteyenler tek tek ya da liste halinde aday olabilirler. Seçimi yapılan organın üye sayısına göre, oylama en çok oy alan adaylar ya da liste ile asıl ve yedek üyeler belirlenir.
Merkez Genel Kurulu:
Genel kurulun teşekkül ve toplanma zamanı
Madde 14

Derneğin yönetim ve temsilinde en yetkili ve üst organ genel kurul’dur. Genel kurul üç (3) yılda bir, mart ayında yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve yine dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği halinde olağanüstü toplanır. Yönetim kurulu. denetleme kurulu ile dernek üyelerinin 1/5’inin isteği halinde genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı usulü
Madde 15

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılacak üyeleri en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirlenerek toplantıya çağırır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı saat ve gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren bir liste de eklenir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamzsa durum iki üye ve katılmışsa hükümet komiseri tarafından düzenlenecek bir tutanak ile tespit olunur. İlk toplantı ilanında ikinci toplantı yeri tarih ve saati belirtilmişse ikinci kez ilan edilmez. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre mahallin en yüksek mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla bırakılamaz.

Toplantı yeri
Madde 16

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

Toplantı yeter sayısı
Madde 17

Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının eertelenmesi durumunda 2. toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantının yapılış usulü
Madde 18

Genel kurulda toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listelere göre toplantıya katılırlar. 16. Madde’de belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakta tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir divan başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi, genel kurul divan başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edilir.

Genel kurulda görüşülecek konular
Madde 19

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyeler en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Merkez genel kurulunun görev ve yetkileri
Madde 20
 1. Dernek organlarının seçilmesi, 3 yılda bir yapılır.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Yönetim ve denetleme organlarının raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetleme kurullarının ibrası.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe önerisinin görüşülerek kabul edilmesi.
 5. Derneğin fesh edilmesi.
 6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya kiralanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 7. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantılar için verilecek huzur hakkı ile yönetim kurulu başkan ve başkan vekillerine verilecek aylık ücretin tespit edilmesi. Aylık ücret alanlara huzur hakkı ödenmez.
 8. Gelecek dönemin yönetim, denetleme seçimini gizli oyla gerekli görülecek diğer kurul üyelerini de açık ya da gizli oyla seçer. Genel kurul faaliyetlerini yerine getirirken toplantıya katılan üye seyısının yarısından bir fazlasının oyu ile karar verilir. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın kabul edilir.
 9. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul derneğin organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Merkez yönetim kurulu
Madde 21

1. Merkez yönetim kurulu seçimi, görev bölümü, toplantıları

Merkez yönetim kurulu

Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

 1. Derneği temsil etmek veya bu husuta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, takip edilecek işler için üçüncü şahıslara yetki vermek.
 2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
 3. Temsil görevi yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. Dernekler gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini içeriği ve gerekli belgeleri verir. Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikle gösterilir.
 4. Merkez yönetim kurulu her ay en az bir kere olağan olarak toplanır. Belirli toplantı zamanları dışında başkanın veya en az üç kurul üyesinin yazılı isteği üzerine ise olağan üstü toplantı yapabilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda çağrı ve toplantının idaresi genel başkan yardımcısı veya genel sekreter tarafından yapılır.

  İzin almaksızın ve özünsüz arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulu kararıyla başkan tarafından yapılan yazılı uyarıdan sonraki ilk toplantıya da gelmezse yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılabilir ve yerine en çok oy almış yedek üye çağrılabilir.

  Yönetim kurulu çoğunlukla toplanır. Toplantıda bulunan üyeler birinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.
 5. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya iştirak eden üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyları eşitliği halinde oturum başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

  Gündem ve alınan kararlar noterlikçe onaylı karar defterine yazılır ve mevcut üyeler tarafından imzalanır.

2. Merkez yönetim kurulu seçimi, görev bölümü, toplantıları

 1. Ana tüzükteki amaca uygun faaliyetlerin uygulanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar.
 2. Üyeleri ile ilgili iç ve dış çalışmaları izler, derneği temsil eder ve gerekli faaliyetler için görevlendirir ve yetkilendirir.
 3. Şube, lokal ve benzeri kurumlarda karar verir ve yetkilendirir.
 4. Şube kuruluşunda "müteşebbis kurul" teşkil ederek mahalli mülki amirliğe başvurulur ve altı ay içinde genel kurulu toplantıya çağırarak yönetim kurulu seçilmesini sağlar.
 5. Gelecek dönem bütçesini hazırlar. Gerekirse bölümler arasında aktarmalar yapar.
 6. Şubelerin çalışmalarını inceler. Şubeler arası ilişkileri düzenler.
 7. Genel merkezce istihdam edilecek personeli tayin eder.
 8. Şube kararlarını inceler, onaylar ve gerektiğinde genel kurula sunar.
 9. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplanması kararını verir, gündemi hazırlar ve sürekli işlemleri yapar.
 10. Çalışma raporu, bilanço, kesin hesap ve bütçe tasarısını tüzükte yapılması gereken değişiklik tekliflerini hazırlayarak merkez genel kuruluna sunar.
 11. Dönemi içinde konusunda uzman, dernek üyesi olan veya olmayan kişilerden danışmanlık hizmeti alabilir veya danışmanlık organları kurabilir. Danışmanları ve gerek duyulan proje çalışanlarını seçer, görevlendirir ve görevden alabilir.

  Danışmanlarla ilgili olarak hazırlayacağı yönetmeliğe uygun olarak danışmanların, projelerde çalışacak kişilerle ilgili olarak hazırlayacağı proje çalışanları yönetmeliğine uygun olarak proje çalışanlarının emek ve mesailerinin karşılığında yapılacak ödentileri belirler.
 12. Üyeler arasında yakınlık, arkadaşlık ve iyi ilişkiler sağlamak, mesleki sorunları görüşmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde faaliyette bulunmak amacıyla toplantılar düzenleyerek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verir.
 13. Amaçlarıyla ilgili olarak ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar, sandık ve fonlar kurulmasına, kurulmuş veya kurulmakta olanlara katılmaya karar verir.
 14. Ana tüzükte yeterince açıklık bulunmayan ve gerekli görülen hususlarda ilgili iç yönetmelikleri düzenler. Denetim kurulu bilgisine, genel kurulun onayına sunar. Derneğin amblemini kabul eder ve gerekli yasal işlemleri yerel en büyük mülki amirlik katında gerçekleştirir.
Genel başkan ve merkez yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri
Madde 22

Dernek genel başkanı ile merkez yönetim kurulunun diğer üyelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır :

Genel başkan

 1. Yönetim kuruluna başkanlık eder.
 2. Derneği idari ve kazai her nevi derecedeki merciler önünde yönetim kurulu adına temsil eder.
 3. Derneğin tüzük, genel kurul, yönetim kurulu kararları ve yönetmelikler gereğince yönetir.
 4. Genel merkez alımları ve her türlü harcamalarda ita amirliği yapar.

Genel başkan yardımcısı

Genel başkan yetki alanına giren görevlerden kendisine verilen işleri yürütür. Yönetim kurulu kararlarının uygulanma durumunu izler ve bu hususta genel başkanlığa bilgi verir. Genel başkan bulunmadığı hallerde yerine vekalet eder.

Genel sekreter

Dernek yönetim kurulu ile örgütün ilişkilerini sağlar. Dernek yönetim kuruluna başvuru mercidir. Dernek genel merkezinin büro işlerinin, yazışma ve protokol işlerinin yürütülmesi ve karar defterinin tutulmasını sağlar.

Dernek yönetim kurulunun gündemini genel başkanla birlikte hazırlar ve toplantıdan en az 3 gün önce yönetim kurulu üyelerine duyurarak toplantının yapılmasını sağlar. Dernekçe çıkarılacak yönetmeliklerin hazırlanmasını sağlar. Dernek genel kurul öncesi ve sonrası işleri yürütür.

Genel sayman

Derneğin mali işlerini yasalar ve tüzük hükümleri uyarınca yönetir. Merkez genel muhasebe işlemlerinin tespit edilen dahilinde yürütülmesini sağlar, gerekli defteri tutar, üç ayda bir mali durum raporu düzenler, vergi, sosyal sigortalar primi ve diğer süreli mali işlemlerin usulüne uygun şekilde yapılmasını sağlar.

Derneğin taşınır taşınmaz mal varlığını korur ve hesap dönemi sonunda kontrolünü sağlar, sigortalarını yaptırır, bilançoyu, gelir-gider hesabını, bütçe taslağını hazırlar, dernek parasının en iyi ve emniyetli şekilde nemalandırılmasını sağlar.

Yönetim kurulunun üyelerle tamamlanamaması
Madde 23

Yönetim kurul üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesine rağmen üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahalli sulh hukuk mahkemesi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Merkez denetleme kurulu
Madde 26

Denetleme kurulu, 3 asıl ve 3 yedek olmak üzere genel kurulca gizli oyla 2 yıl için seçilir. Bu kurul 6 ayı geçmemek üzere yılda iki defa toplanır ve denetleme görevini yapar. Ve neticeyi ilgili döneme ait rapor halinde yönetim ve genel kurula sunar.

Merkez denetleme kurulunun görevleri
Madde 27

Genel kurulca denetleme kuruluna seçilen üyeler, derneğin denetimini aşağıdaki esaslar dahilinde yapar.

 1. Derneğin çalışmalarının dernekler yasasına uygun olup olmadığını,
 2. Yapılan harcamaların usulüne uygun olup olmadığını,
 3. Defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığını,
 4. Dernek demirbaş defterinin ve harcamaları gösteren fatura, makbuzların dosyalanıp dosyalanmadığını, alındı makbuzlarının ve saklanması gereken diğer evrakların 5 yıl süre ile muhafaza edilip edilmediğini denetler ve raporlarını yönetim ve genel kurul toplantılarında sunar.
Organlarla seçilenlerin idareye bildirilmesi
Madde 28

Genel kurul seçimini izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı, soyadı, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Dernek kanunu gereği yerine getirilir.

Yardımcı kurullar şunlardır:

Madde 29

Derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmek, derneğin seçimle gelen üst kuruluşlarına yardımcı olabilmek, derneğin tüm üyelerinin derneğin amaçlarına ulaşılmasında rol oynamalarını, üretilecek projelere katılımlarını sağlamak amacıyla "yardımcı kurullar - masalar" oluşturulur.

Her kurulun oluşum şekli kendi bölümünde izah edilmiştir, yönetim kurulunca ayrıca kurulmasına gerek olduğu saptanan kurulların kuruluşu, görevleri ve oluşum modelleri yönetim kurulunca bir yönetmelik yayınlayarak ayrıca belirlenir. Kurul başkanları kurula katılan üyelerce seçilir. Bu kurullarda merkez yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri görev alabilirler. Kurullarda görev yapacak yönetim kurulu üyeleri merkez yönetim kurulunca seçilir.

 1. Bilimsel Araştırma, Proje, Bilgilendirme ve Eğitim Kurulu : Dernek üyelerinin sorunlarını tespit etmeye çalışır, projeler eğitim programları geliştirir ve çalışmalarını raporlayarak Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.
 2. Dış İlişkiler, Sosyal İlişkiler ve Tanıtım Kurulu : Dernek çalışmaları doğrultusunda iç ve dış kuruluşlarla teması sağlar, dernek üyelerinin sosyal etkinliklere katılmasını sağlar, dernek faaliyetleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın-yayın kuruluşlarına yönelik çalışmalar yapar, çalışmaları raporlayarak yönetim kuruluna bildirir.
 3. Diğer Kurullar : Merkez Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde geçici veya sürekli olarak kuracağı kurullardır.
Şube
Madde 30

Dernekler tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla gerekli görülen yerlerde şube açabilirler.

Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ünvanı, meslek veya sanatı, faaliyet konuları, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Şube organları
Madde 31

Şubelerin başlıca organları :

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
Şube organlarının kuruluşu, görev ve yetkileri
Madde 32

Dernek şubeleri hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. Ancak;

 1. Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.
 2. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadırlar.
Lokaller
Madde 33

Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları uygun gördükleri bölge, il ve ilçelerde lokaller açabilirler. Lokaller için en az 3 en çok 5 üye görevlendirilebilir.

Lokal yönetimi için atanan kişilerin mahallin en büyük mülki amire başvurusu ile gerçekleşir. Lokallerin işleyişi yönetmelikle oluşturulur.

Temsil ve yükümlülükler
Madde 34

Dernek genel merkezinin ve şubelerin temsili ve yükümlülük altına gireceği üyeler Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu’nca yetkilendirilecek üyeler arasından seçilir.

Şube genel kurulları
Madde 35

Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Gelirler
Madde 36

Başlıca gelir kaynakları şunlardır :

 1. Üye giriş aidatı ve yıllık aidat : Genel Kurul’ca her yıl ya da belli kriterlere göre belirlenir, ya da bir sonraki yıl için yönetim kuruluna genel kurulca yetki verilir.
 2. Düzenlenen eğitim programları, konferanslar, proje danışmanlık hizmetleri, gezi, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma, piyango benzerleri gibi faaliyeklerden sağlananlar.
 3. Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanan gelirler.
 4. Mal varlığından elde edilenler.
 5. Her türlü koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar.
 6. Yayın ve kurs gelirleri.
 7. Diğer gelirler

Şubeler temsil ettikleri giriş, yıllık aidat ve tüm gelirlerin %5’inin merkez giderlerine katılım payı olarak hesaplayıp Mayıs ayı içinde merkeze öderler.

Dernek defter ve kayıtları
Madde 37

Dernek aşağıdaki esaslara göre defter tutar. Dernekte işletme hesabına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletme açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

a. İşletme hesabı esasında tutalacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir :

 1. Karar Defteri : Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesap Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir :

 1. (a) bendinin 1,2,3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler, bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Madde 38

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernek biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Dernek İktisadi İşletmesi
Madde 39

Dernek, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi işletmeler kurabilir.

Taşınmaz mal edinme
Madde 40

Dernek, amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazların alımı ve satımı Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı ile yapılabilir. Satın alınan ve bağış ya da vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmaz mallar, dernek adına tapuya geçirilmesinden başlayarak 3 ay içinde İçişleri Bakanlığı’na bildirilir.

Sandık kurulması
Madde 41

Dernek Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre sandık oluşturabilir.

Gelir ve giderlerde yöntem
Madde 42

Dernek gelirleri alındı belgesi toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi, kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığı’nca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlığı’nca düzenlenecek yönetmeliklere belirlenir.

Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığı’nın yazılı isteminden itibaren 30 (otuz) gün içinde alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edilebilir.

Mahallin en büyük mülki amirliği, bu alındı belgelerini liste halinde, bir tutanağa bağlayarak onaylar.

Maliye Bakanlığı’nca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağıs veya aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri parayı otuz gün içinde derneğin bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir. Ancak, tahsilat o yılın Ocak ayında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesi uyarınca gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının 1000 (bin) rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı otuz günlük süreyi beklemeksizin derneğe göndermek veya derneğin bankadaki hesabına yatırmak zorunludur.

Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın bulunması şarttır.

İç denetim
Madde 43

Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya ağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzügüne uygun tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Yönetmelik
Madde 44

Bu ana tüzüğün öngördüğü ve Yönetim Kurulu’nun öngöreceği yönetmelikler, ilk Genel Kurul’un onayı ile yürürlüğe girer.

Ancak Genel Kurul’ca, Genel Kurul’un kabul ettiği çalışma programı doğrultusunda, Merkez Yönetim Kurulu’na iç yönetmelik ve yönergeler çıkarma konusunda yetki verdiği takdirde, bu yönetmelik ve yönergeler, Merkez Yönetim Kurulu’nca yayımlandığı tarihte yürülüğe girer.

Tüzük değişikliği
Madde 45

Tüzüğü değiştirmek Genel Kurul’na aittir. Yönetim Kurulu’nca veya üye tam sayısının 1/5(’inin teklifi ile hazırlanan tüzük değişikliği, gerekçesi ile birlikte Genel Kurul’a sunulur. Teklife ilaveler veya çıkartmalar yapılabilir. Tüzük değişikliği için toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyu gereklidir. Değişiklikler 30 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Tüzel kişiliğin sona ermesi ve tasfiye
Madde 46

Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma haklarına sahip olan üyelerin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantıya usulüne uygun çağırılır. Toplantı katılım sayısı yönetim ve denetleme kurulunun iki katından az olamaz. Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişiklik ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı kaç olursa olsun fesih görüşülür. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile verilmesi şarttır. Derneğin feshi, mahallin en büyük mülki amirliğine Yönetim Kurulu tarafından en geç 5 gün içinde yazı ile bildirilir.

Madde 47

Toplantıda hazır bulunan ve bu kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye, karar tarihinden başlayarak 3 ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararına karşı dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul karalarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

Kapanma konusunda malların tasfiyesi
Madde 48

Derneğin kapanmasına karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını toptan alacaklarını alıp borçlarını öder. Derneğin kapanması durumunda dernek bütün mal varlığını İzmir Sağlık Kuruluşları Derneği’ne devreder.

Tasfiye
Madde 49

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler kütüğündeki kayıtları silinir.

Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

Tasfiye işlemleri sonucu derneklerin defter ve belgelerinin saklanma usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

Hüküm eksikliği
Madde 50

Bu tüzüğün uygulanmasında bir hüküm eksikliği ile karşılaşılırsa sıra ile Dernek Kanunu, Medeni Kanun, ilgili yasa ve yönetmelikler uygulanır.

Yürürlük
Madde 51

Bu tüzük, Merkez Genel kurulu tarafından onaylandığı tarihten başlamak üzere yürülüğe girer.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Cüneyt TUĞRUL - Yönetim Kurulu Başkanı
 • Özlem ERDEM - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Levent TUĞRUL - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Serap ULUIRMAK - Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
 • Ali IRAVUL - Yönetim Kurulu Muhasip
 • Feza ŞEN - Yönetim Kurulu Üyesi
 • Sait SEVİNÇ - Yönetim Kurulu Üyesi
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti